جواب پاسخ تمرینات ریاضی هفتم - جواب فعالیت ها تمرینات ریاضی هشتم - پاسخ تمرینات ریاضی نهم - جواب تمرینات ریاضی دهم

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هفتم» ثبت شده است

جواب تمرینات صفحه 10، 11، 12 ریاضی هفتم فصل اول

پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 10، 11، 12 کتاب درسی

1- جواب تمرینات ریاضی هفتم فصل اول دانش آموزان کلاسی بسکتبال و پاسخ تمرینات ریاضی هفتم دانش آموزان آن کلاس فوتبال بازی می کنند. سایر دانش آمنوزان که تعدادشان 14 نفر است، بازی آنها را تماشا می کنند. این کلاس چند دانش آموز دارد؟

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 9 ریاضی هفتم فصل اول

پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 8 کتاب درسی

1- احمد 30000 تومان پول داشت. او 4 دفتر خرید و 2000 تومان برایش ماند. قیمت هر دفتر چقدر است؟

متن این سوال را می توانید با تساوی مقابل نشان دهید.               پاسخ تمرینات ریاضی هفتم

مربع نشان دهنده چه چیزی است؟

اکنون می توانید عددی را که باید در مربع قرار گیرد، حدس بزنید و آزمایش کنید.

(در فص سوم، این مسئله را به روشی دیگر حل خواهید کرد.)

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 7 ریاضی هفتم فصل اول

پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 7 کتاب درسی

1- پس انداز هفتگی محمد، 3000 تومان است. او حساب کرد 5 هفته پس انداز او، نصف قیمت کیفی است که دوست دارد بخرد. قیمت کیف چقدر است؟

الف) پس اندار 5 هفته چقدر است؟

ب) اگر این عدد نصف قیمت کیف باشد، قیمت کیف چقدر است؟

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 8 ریاضی هفتم فصل اول

پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 8 کتاب درسی

1- قطر خورشید 1392530 کیلومتر و قطر کره زمین 12756/6 کیلومتر است. قطر خورشید تقریبا چند برابر قطر زمین است؟

پاسخ تمرینات صفحه 8 ریاضی هفتم - برای ساده تر شدن مسئله بهتر است از عددهای تقریبی استفاده کنید.  1392530≈1000000 خلاصه مسئله ساده شده را بنویسید و پاسخ دهید.	12756/6≈

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 6 ریاضی هفتم فصل اول

پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 6 کتاب درسی

1- 20 دستگاه دوچرخه و سه چرخه در یک پارکینگ وجود دارد. اگر تعداد کل چرخ های آنها 45 عدد باشد، چند دوچرخه و چند سه چرخه در پارکینگ وجود دارد؟

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 6

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 5 ریاضی هفتم فصل اول

پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 5 کتاب درسی

1- سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید. رابطه بین عددها را توضیح دهید.

عددها سه تا سه تا اضافه می شوند 1 , 4 , 7 , 10 , 13 , __ , __ , __
___________________________ 1 , 4 , 9 , 16 , __ , __ , __
___________________________ 64 , 32 , 16 , 8 , __ , __ , __

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 4 ریاضی هفتم فصل اول

پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 4 کتاب درسی

1- مجموع سن سه نفر 14 سال و حاصل ضرب سن آنها 70 است. سن بزرگ ترین نفر چقدر است؟

ابتدا با راهبرد الگوسازی همه حالت هایی را که ضرب سه عدد طبیعی برابر می شود، بنویسید.

به این جدول چه ستونی باید اضافه کنید تا حالت های نامطلوب حذف و فقط حالت مطلوب باقی بماند؟

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 4

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 3 ریاضی هفتم فصل اول

پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 3 کتاب درسی

1- دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آنها 24 و حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشد. جدول را با یک نظم و ترتیب کامل کنید.

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 3

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 2 ریاضی هفتم فصل اول

پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 2 کتاب درسی

1- یک باغچه مستطیل شکل به طول 10 و عرض 5 متر است. اگر به فاصله یک متر از ضلع های باغچه دور تا دور آن را نرده بکشیم، چند متر نرده احتیاج داریم؟

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 2

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰