پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 8 کتاب درسی

1- احمد 30000 تومان پول داشت. او 4 دفتر خرید و 2000 تومان برایش ماند. قیمت هر دفتر چقدر است؟

متن این سوال را می توانید با تساوی مقابل نشان دهید.               پاسخ تمرینات ریاضی هفتم

مربع نشان دهنده چه چیزی است؟

اکنون می توانید عددی را که باید در مربع قرار گیرد، حدس بزنید و آزمایش کنید.

(در فص سوم، این مسئله را به روشی دیگر حل خواهید کرد.)

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)