پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 5 کتاب درسی

1- سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید. رابطه بین عددها را توضیح دهید.

عددها سه تا سه تا اضافه می شوند 1 , 4 , 7 , 10 , 13 , __ , __ , __
___________________________ 1 , 4 , 9 , 16 , __ , __ , __
___________________________ 64 , 32 , 16 , 8 , __ , __ , __

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)