پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 4 کتاب درسی

1- مجموع سن سه نفر 14 سال و حاصل ضرب سن آنها 70 است. سن بزرگ ترین نفر چقدر است؟

ابتدا با راهبرد الگوسازی همه حالت هایی را که ضرب سه عدد طبیعی برابر می شود، بنویسید.

به این جدول چه ستونی باید اضافه کنید تا حالت های نامطلوب حذف و فقط حالت مطلوب باقی بماند؟

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 4

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)