پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 6 کتاب درسی

1- 20 دستگاه دوچرخه و سه چرخه در یک پارکینگ وجود دارد. اگر تعداد کل چرخ های آنها 45 عدد باشد، چند دوچرخه و چند سه چرخه در پارکینگ وجود دارد؟

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 6

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)