پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 2 کتاب درسی

1- یک باغچه مستطیل شکل به طول 10 و عرض 5 متر است. اگر به فاصله یک متر از ضلع های باغچه دور تا دور آن را نرده بکشیم، چند متر نرده احتیاج داریم؟

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 2

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)