پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 8 کتاب درسی

1- قطر خورشید 1392530 کیلومتر و قطر کره زمین 12756/6 کیلومتر است. قطر خورشید تقریبا چند برابر قطر زمین است؟

پاسخ تمرینات صفحه 8 ریاضی هفتم - برای ساده تر شدن مسئله بهتر است از عددهای تقریبی استفاده کنید.  1392530≈1000000 خلاصه مسئله ساده شده را بنویسید و پاسخ دهید.	12756/6≈

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - راهبرد حل مسئله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)