پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 30، 31، 32 و 33 کتاب درسی

1- هر یک از عبارت های زیر را به یک معادله تبدیل کنید.

الف) عددی را بیابید که پنج برابر آن به علاوه دو برابر با سه برابر آن عدد منهای دو باشد.

ب) مربع عددی برابر با همان عدد به علاوه عدد یک است.

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - معادله درجه دوم

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)