جواب پاسخ تمرینات ریاضی هفتم - جواب فعالیت ها تمرینات ریاضی هشتم - پاسخ تمرینات ریاضی نهم - جواب تمرینات ریاضی دهم

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود گام به گام ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف اسلامی» ثبت شده است

جواب تمرینات صفحه 84 فصل سوم ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 84 کتاب درسی

1- نمودار سهمی های به معادله های y=x2+30x و y=(x-1)2+1 و y=x2+4x+1 را رسم کنید.

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - تابع

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 75 و 76 فصل سوم ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 75 و 76 کتاب درسی

1- مقادیر m و n را چنان بیابید تا در تابع با ضابطه f(x)=mx+n داشته باشیم: f(2)=4  و f(1)=1.

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - تابع

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 67، 68 و 69 فصل سوم ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 67 و 68 و 69 کتاب درسی

1- کدام یک از رابطه های زیر تابع است؟ چرا؟ برای هر رابطه نمودار مختصاتی را رسم کنید.

پاسخ تمرینات صفحه 67 و 68 و 69 ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - تابع

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 62 و 63 فصل سوم ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 62 و 63 کتاب درسی

1- نمودار پیکانی یک رابطه رسم شده است. با حذف کدام عضو این رابطه تابع خواهد شد.

پاسخ تمرینات صفحه 62 و 63 ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - تابع

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات فصل دوم صفحه 52 ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی

پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 52 کتاب درسی

1- معادله های زیر را حل کنید.

پاسخ تمرینات صفحه 52 ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - معادله درجه دوم

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات فصل دوم صفحه 47 ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی

پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 47 کتاب درسی

1- معادله های درجه دوم زیر را حل کنید.

پاسخ تمرینات صفحه 47 ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - معادله درجه دوم

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات فصل دوم صفحه 43 ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی

پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 43 کتاب درسی

معادله های درجه دوم زیر را به روش تشکیل مربع کامل حل کنید.

پاسخ تمرینات صفحه 43 ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - معادله درجه دوم

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات فصل دوم صفحه 37 و 38 ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی

پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 37 و 38 کتاب درسی

1- معادله های زیر را حل کنید.

پاسخ تمرینات صفحه 37 و 38 ریاضی و آمار پایه دهم رشته انسانی و معارف اسلامی

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - معادله درجه دوم

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات فصل دوم صفحه 30، 31، 32 و 33 ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی

پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 30، 31، 32 و 33 کتاب درسی

1- هر یک از عبارت های زیر را به یک معادله تبدیل کنید.

الف) عددی را بیابید که پنج برابر آن به علاوه دو برابر با سه برابر آن عدد منهای دو باشد.

ب) مربع عددی برابر با همان عدد به علاوه عدد یک است.

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - معادله درجه دوم

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰