پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 84 کتاب درسی

1- نمودار سهمی های به معادله های y=x2+30x و y=(x-1)2+1 و y=x2+4x+1 را رسم کنید.

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - تابع

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)