پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 67 و 68 و 69 کتاب درسی

1- کدام یک از رابطه های زیر تابع است؟ چرا؟ برای هر رابطه نمودار مختصاتی را رسم کنید.

پاسخ تمرینات صفحه 67 و 68 و 69 ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - تابع

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)