پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 62 و 63 کتاب درسی

1- نمودار پیکانی یک رابطه رسم شده است. با حذف کدام عضو این رابطه تابع خواهد شد.

پاسخ تمرینات صفحه 62 و 63 ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - تابع

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)