پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی نهم

صفحه های 35 و 36 کتاب درسی

1- در شکل های زیر عمود منصف های سه ضلع مثلث ها را رسم کنید:

جواب تمرینات صفحه 35 ریاضی نهم

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)