پاسخ تمرینات فصل چهارم ریاضی هفتم

صفحه 44 کتاب درسی

1- با رسم شکل های مناسب به سوال های زیر پاسخ دهید.

الف) از یک نقطه چند خط می گذرد؟ ب) از یک نقطه چند خط راست می گذرد؟
ج) از دو نقطه چند خط از (انواع مختلف) می گذرد؟ د) از دو نقطه چند خط راست می گذرد؟

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل چهارم - گام به گام - دانلود - جواب

برای دانلود پاسخ ادامه تمرینات کلیک کنید.

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل چهارم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)