پاسخ فعالیت ها و تمرینات ریاضی هفتم هشتم نهم دهم

جواب پاسخ تمرینات ریاضی هفتم - جواب فعالیت ها تمرینات ریاضی هشتم - پاسخ تمرینات ریاضی نهم - جواب تمرینات ریاضی دهم

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

جواب تمرین صفحه 96، 97 و 98 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

جواب تمرین صفحه 96، 97 و 98 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

پاسخ تمرین دهم انسانی

1. یک نمونه 2 تایی از اعداد ۱ تا ۶ انتخاب کنید. اگر بخواهید این نمونه حتماً تصادفی باشد، چه راهی را پیشنهاد می کنید. اگر بخواهید واحدهای انتخابی این نمونهٔ تصادفی، تکراری نباشند، چگونه این کار را انجام می دهید؟

2. سؤال 1 را برای اعداد 1 تا 36 تکرار کنید. (راهنمایی: می توانید از پرتاب دو تاس به عنوان روشی برای انتخاب اعداد 1 تا 36 استفاده کنید.)

3. مجموعه افراد فامیل درجه اول و درجه دوم خود را بنویسید و آنها را شماره گذاری کنید. سپس یک نمونه ۴ تایی از این جامعه انتخاب کنید. موضوع های زیر را برای نظرخواهی از آنان در نظر بگیرید.

4. درباره بهترین روش گردآوری داده ها برای این فرضیه ها تصمیم بگیرید:

الف) اکثر مردم فکر می کنند «حداکثر سرعت در بزرگراه ها باید تعیین شود .»
ب) آبی، رنگ مورد علاقه بیشتر مردم برای ماشین است.
پ) گوش دادن به موسیقی کلاسیک در زمان مطالعه، به یادگیری کمک می کند.
ت) بیشتر تصادفات اتومبیل ها را رانندگان با سن کمتر از ۲۵ سال مرتکب می شوند.
ث) رژیم گرفتن، باعث کاهش هوش می شود.

...

________________________________

دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 (انسانی و معارف)

بر اساس چاپ کتاب سال سالتحصیلی جدید

پاسخ جواب تمرین صفحه 96 97 98 ریاضی و آمار دهم انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - پاسخ تمرینات ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی چاپ جدید - گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی تمامی فصل ها

 • ۱ لایک
 • ۰ نظر

  پاسخ کار در کلاس صفحه 95 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  پاسخ کار در کلاس صفحه 95 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  پاسخ کار در کلاس

  جمله های زیر را کامل کنید:
  1. میانگین ها و میانه ها برای توصیف مجموعه داده ها مفیدند. ............. و............. انواعی از معیارهای گرایش به مرکز هستند.
  2. شما معمولاً نه تنها معدل یک مجموعه را می خواهید، بلکه میزان تغییرات حوالی آن نقطه را هم نیاز دارید که آن معیار، ............. است.
  3. معیار پراکندگی که معمولا با میانگین بیان می شود، ............. است.
  4. معیار پراکندگی که معمولا با میانه بیان می شود، ............. نام دارد.
  5. ........... و ........... اطلاعات سریعی دربارهٔ داده ها بدون نیاز به هر گونه محاسبه می دهند.
  6. آماره ای که برای توصیف یک مجموعه داده، میانگین ها و میانه ها، انحرافات معیار و دامنه های میان چارکی به کار می رود، ............. نام دارد.
  7. ............. درصد داده ها قبل از میانه و ............. درصد داده ها بعد از میانه قرار دارند.
  8. 75 درصد داده ها قبل از ............. یا بعد از ............. قرار دارند.
  9. 25 درصد داد هها قبل از ............. یا بعد از ............. قرار دارند.
  10 . 50 درصد داده ها بین ............. و............. قرار دارند.
  11 . تقریباً 96 درصد از مشاهدات در فاصلهٔ ............. از میانگین هستند.
  12 . تقریباً 68 درصد از مشاهدات در فاصلهٔ ............. از میانگین هستند.

  ________________________________

  دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 (انسانی و معارف)

  بر اساس چاپ کتاب سال سالتحصیلی جدید

  جواب پاسخ کار در کلاس صفحه 95 ریاضی و آمار دهم انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - پاسخ تمرینات ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی چاپ جدید - گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی تمامی فصل ها

 • ۱ لایک
 • ۰ نظر

  پاسخ فعالیت های صفحه 93 و 94 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  پاسخ فعالیت های صفحه 93 و 94 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  جواب فعالیت ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  می خواهیم با همان مثال خیریهٔ درس قبل، بحث را ادامه دهیم. اگر انحراف معیار مجموعه داده ها کوچک باشد، بدین معناست که درآمد همهٔ افراد به هم نزدیک است. اگر انحراف معیار بزرگ باشد، بدین معناست که درآمد افراد آن انجمن، بسیار متفاوت است. انحراف معیار درآمد اعضا به صورت زیر محاسبه می شود.
  به کمک جدول زیر، این کار را انجام دهید.

  پاسخ فعالیت صفحه 93 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  ___________________________________

  دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 (انسانی و معارف)

  بر اساس چاپ کتاب سال سالتحصیلی جدید

  جواب پاسخ فعالیت صفحه 93 ریاضی و آمار دهم انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - پاسخ تمرینات ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی چاپ جدید - گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی تمامی فصل ها

 • ۱ لایک
 • ۰ نظر

  پاسخ کار در کلاس صفحه 93 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  پاسخ کار در کلاس صفحه 93 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  پاسخ کار در کلاس

  جدول زیر را تکمیل کنید.

  جواب کار در کلاس صفحه 93 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  ________________________________

  دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 (انسانی و معارف)

  بر اساس چاپ کتاب سال سالتحصیلی جدید

  پاسخ جواب کار در کلاس صفحه 93 ریاضی و آمار دهم انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - پاسخ تمرینات ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی چاپ جدید - گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی تمامی فصل ها

 • ۱ لایک
 • ۰ نظر

  جواب فعالیت صفحه 92 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  جواب فعالیت صفحه 92 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  جواب فعالیت ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  حتماً بر روی قوطی ها یا پاکت های مواد غذایی یا بهداشتی اعدادی به صورت زیر مشاهده کرده اید. به نظر شما هر یک از این اعداد چه چیزی را نشان می دهند؟
  250±10 گرم

  جواب فعالیت صفحه 92 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  عدد 250 وزن خالص مادهٔ غذایی است که قرار است به دست مصرف کننده برسد؛ ولی معمولاً این چنین نیست. کمی خطا اجتناب ناپذیر است. این خطا چقدر است و آن را چگونه محاسبه کنیم؟ اگر وزن و انحراف معیار تعداد زیادی از محتوای پاکت ها یا قوطی های یک تولیدی را محاسبه کنیم، دو برابر آن عدد 10 است؛ یعنی عدد 10 دو برابر انحراف معیار مواد غذایی در بسته بندی های مختلف است. به عبارت دقیق تر اگر ما 100 قوطی حاوی این مادهٔ غذایی را وزن کنیم، انتظار داریم حداقل 96 تا از آنها وزنی بین 240 و 260 گرم داشته باشند. درج چنین اعدادی بر روی کالاها از الزامات استاندارد هر کشوری است. چگونه به عدد 96 رسیده اند؟

  ___________________________________

  دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 (انسانی و معارف)

  بر اساس چاپ کتاب سال سالتحصیلی جدید

  پاسخ جواب فعالیت صفحه 92 ریاضی و آمار دهم انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - پاسخ تمرینات ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی چاپ جدید - گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی تمامی فصل ها

 • ۱ لایک
 • ۰ نظر

  جواب کار در کلاس صفحه 90 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  جواب کار در کلاس صفحه 90 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  پاسخ کار در کلاس

  1. اگر داده ها با هم برابر باشند، انحراف معیارشان برابر با صفر خواهد شد. چرا؟
  2. انحراف معیار نمره های آزمون جامع سه کلاس را می توانید با تکمیل جدول زیر محاسبه کنید.

  کار در کلاس صفحه 90 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  ________________________________

  دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 (انسانی و معارف)

  بر اساس چاپ کتاب سال سالتحصیلی جدید

  پاسخ جواب کار در کلاس صفحه 90 ریاضی و آمار دهم انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - پاسخ تمرینات ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی چاپ جدید - گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی تمامی فصل ها

 • ۱ لایک
 • ۰ نظر

  جواب فعالیت صفحه 89 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  جواب فعالیت صفحه 89 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  جواب فعالیت ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  ممتاز برگزارشده است، رتبه بندی کنیم. از هر دبیرستان 10 نفر به تصادف انتخاب شده اند. نمره های آزمون جامع هر سه کلاس از 120 نمره است.
  داده های مربوط به سه کلاس دهم:

  { 65,75,73,50,60,64,69,62,67,85 } (الف
  { 85,79,57,39,45,71,67,87,91,49 } (ب
  { 43,51,53,110,50,48,87,69,68,91 } (پ

  میانگین سه کلاس را محاسبه کنید. به نظر شما پراکندگی نمره ها در کدام کلاس بیشترین و در کدام کلاس کمترین است؟ برای پاسخ به این سؤال، داده ها را روی سه محور موازی نمایش دهید. کدام دبیرستان نتایج بهتری با اطلاعات داده شده کسب کرده است؟ چرا؟
  مثلا اگر والدین برای ثبت نام فرزند بازیگوش خود در سال آینده بخواهند بر اساس این نتایج، یکی از مدرسه ها را انتخاب کنند، مدرس های بهتر است که پراکندگی نمره ها در آن کمتر است. در مقابل، برای فرزندی که به قصد شرکت در المپیاد می خواهد مدرسه را انتخاب کند، مدرس های بهتر است که پراکندگی نمره ها در آن بیشتر باشد. چرا؟

  ___________________________________

  دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 (انسانی و معارف)

  بر اساس چاپ کتاب سال سالتحصیلی جدید

  پاسخ جواب فعالیت صفحه 89 ریاضی و آماردهم انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - پاسخ تمرینات ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی چاپ جدید - گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی تمامی فصل ها

 • ۱ لایک
 • ۰ نظر

  جواب کار در کلاس صفحه 88 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  جواب کار در کلاس صفحه 88 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  پاسخ کار در کلاس

  با سه واژهٔ: دادهٔ دورافتاده، میانه، و میانگین، 5 جملهٔ زیر را کامل کنید.

  1. آنچه اکثر مردم «حد وسط » می نامند، نزد آمارشناسان به ......... معروف است. برای محاسبهٔ .........، به داده های خود به عنوان فهرستی از اعداد نگاه کنید؛ همهٔ اعداد را با هم جمع کنید و بر تعدادشان تقسیم کنید.
  2.  ........ در واقع نقطهٔ وسطی فهرست اعداد مرتب شده است. نیمی از اعداد مقادیر بزرگ تر از ........ و نیمی دیگر مقادیرکوچک تر از ........ هستند.
  3.  زمانی با ............. مواجه هستیم که مشاهده ای داشته باشیم که از الگوی داده هایمان پیروی نکند.
  4.  وقتی با ........... مواجه هستید، ......... معمولا بازتاب بهتری از داده ها می دهد تا ..............
  5.  به طورکلی، برای برنامه ریزی و تصمیم گیری، .......... بهتر از ......... است.

  ________________________________

  دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 (انسانی و معارف)

  بر اساس چاپ کتاب سال سالتحصیلی جدید

  پاسخ جواب کار در کلاس صفحه 88 ریاضی و آمار دهم انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - پاسخ تمرینات ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی چاپ جدید - گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی تمامی فصل ها

 • ۱ لایک
 • ۰ نظر

  جواب تمرین صفحه 87 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  جواب تمرین صفحه 87 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  پاسخ تمرین دهم انسانی

  1. میانهٔ داده های 1 , 99 , 68 , 2 , 86 , 14 , 10 چقدر است؟
  2. میانهٔ داده های 1 , 99 , 68 , 2 , 86 , 14 , 10 , 11 چقدر است؟

  ________________________________

  دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 (انسانی و معارف)

  بر اساس چاپ کتاب سال سالتحصیلی جدید

  پپاسخ جواب تمرین صفحه 87 ریاضی و آمار دهم انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - پاسخ تمرینات ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی چاپ جدید - گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی تمامی فصل ها

 • ۱ لایک
 • ۰ نظر

  جواب کار در کلاس صفحه 86 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  جواب کار در کلاس صفحه 86 ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  پاسخ کار در کلاس

  1. میانگین داد ههای 50 ، 40 ، 30 ، 20 ، 10 چقدر است؟
  2. اگر میانگین داد ههای 10، x ، 40 برابر با 30 شود مقدار x چقدر است؟
  3. میانگین اعداد 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 چقدر است؟
  4. میانگین اعداد 5 ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 چقدر است؟
  5. میانگین اعداد 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 چقدر است؟
  6. میانگین اعداد 90 ، 80 ، 70 ، 60 ، 50 چقدر است؟
  7. آیا می توانید سه قاعدهٔ کلی از تمرین های قبل دربارهٔ خواص میانگین ذکر کنید؟

  ________________________________

  دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 (انسانی و معارف)

  بر اساس چاپ کتاب سال سالتحصیلی جدید

  پاسخ جواب کار در کلاس صفحه 86 ریاضی و آمار دهم انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - دانلود گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - پاسخ تمرینات ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی و معارف اسلامی - گام به گام ریاضی و آمار 1 انسانی چاپ جدید - گام به گام ریاضی و آمار 1 دهم انسانی - گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی تمامی فصل ها

 • ۱ لایک
 • ۰ نظر