پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی نهم

صفحه 31 کتاب درسی

1- اگر پاسخ تمرینات ریاضی نهم صفحه 31 باشد، حاصل عبارت های زیر را به دست آورید :

|a+b|+2|a-b-c|

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل دوم - گام به گام - دانلود - جواب - عددهای حقیقی

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل دوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)