پاسخ تمرین های فصل هشتم ریاضی هفتم

صفحه 103 کتاب درسی

1- در شکل زیر نیروی وزن جسم با یک بردار مشخص شده است، نیرویی را که زمین به جسم وارد میکند، با یک بردار نمایش دهید. چرا جسم روی زمین می ماند و حرکت نمی کند؟

جواب تمرین های صفحه 103 ریاضی هفتم فصل 8

...

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل هشتم 8 - گام به گام - دانلود - جواب - بردار و مختصات

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل ۸

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)