پاسخ تمرین های ترکیبی فصل ششم ریاضی هفتم

صفحه 82 کتاب درسی

1- حجم، مساحت جانبی و مساحت کل شکل های زیر را بدست آورید.

استوانه به شعاع قاعده 2 و ارتفاع 2                                منشور چهار پهلو با قاعده مربع به ضلع 2 و ارتفاع 20

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل ششم - گام به گام - دانلود - جواب

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل ششم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)