پاسخ تمرین های ترکیبی فصل چهارم ریاضی هشتم

صفحه 68 کتاب درسی

1- عبارت جبری زیر را ساده کنید.

(a+b)2 - (a-b)=

.به دست آورید b=-2  و a=2 مقدار عددی عبارت حاصل را به ازاء

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم فصل چهارم - گام به گام - دانلود - جواب - جبر و معادله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل چهارم

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)