پاسخ تمرینات فصل نهم ریاضی هشتم

صفحه 145 کتاب درسی

1- OD نیمساز زاویه مرکزی AOB است و AOB=36 درجه .

اندازه هر یک از کمان های AD و BD چند درجه است؟

جواب تمرینات ریاضی هشتم صفحه 145 فصل 9 نه

...

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم فصل نهم 9 - گام به گام - دانلود - جواب - دایره

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل 9

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)