پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی هشتم

صفحه 102 کتاب درسی

1- حاصل هر یک از عبارت های زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

جواب تمرینات ریاضی هشتم فصل 7 صفحه 102

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم فصل هفتم - گام به گام - دانلود - جواب - توان و جذر

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل هفتم

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)