جواب پاسخ تمرینات ریاضی هفتم - جواب فعالیت ها تمرینات ریاضی هشتم - پاسخ تمرینات ریاضی نهم - جواب تمرینات ریاضی دهم

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی هفتم» ثبت شده است

پاسخ کار در کلاس صفحه 33 ریاضی هفتم فصل سوم

پاسخ کار در کلاس فصل سوم ریاضی هفتم

صفحه 33 کتاب درسی

حاصل عبارت های جبری زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید.

(3n+1)+(2n+1)=3n+1+2n+1=5n+2, (4n-7)+(7n+4)=, 3a-8b+6a+6b=, 7a+6a-2a+3b=, 4x-6y+1-3x+2y+7=, 2x-4y+7-3x+2y+1=,

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پاسخ فعالیت های صفحه 32 ریاضی هفتم فصل سوم

پاسخ فعالیت های ریاضی هفتم فصل سوم

صفحه 32 کتاب درسی

1- در بعضی از کشورها میوه را به صورت دانه ای می فروشند. اگر قیمت هر سیب را با a و قیمت هر گلابی را با b نشان دهیم، موارد زیر را با عبارت جبری نشان دهید.

قیمت 5 سیب قیمت 7 گلابی قیمت 3 سیب و 2 گلابی

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پاسخ فعالیت های صفحه 31 ریاضی هفتم فصل سوم

پاسخ فعالیت های ریاضی هفتم فصل سوم

صفحه 31 کتاب درسی

پاسخ فعایت های صفحه 31 ریاضی هفتم

1- محیط مربع مقابل را بدست آورید.

در درس قبل محیط مربع به صورت 4a نوشته شده است، درستی این تساوی را توضیح دهید.

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پاسخ کار در کلاس صفحه 29 فصل سوم ریاضی هفتم

پاسخ کار در کلاس فصل سوم ریاضی هفتم

صفحه 29 کتاب درسی

1- در دبستان با محیط و مساحت دایره آشنا شده اید. محیط و مساحت دایره را با استفاده از متغیرها نشان دهید.

پاسخ کار در کلاس صفحه 29 ریاضی هفتم

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پاسخ فعالیت های صفحه 28 ریاضی هفتم فصل سوم

پاسخ فعالیت های ریاضی هفتم فصل سوم

صفحه 28 کتاب درسی

1- یک تشک کشتی به شکل مربع است. جدول زیر را کامل کنید.

پاسخ فعایت های صفحه 28 ریاضی هفتم

پاسخ فعالیت های ریاضی هفتم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پاسخ تمرین های ترکیبی صفحه 40 ریاضی هفتم فصل سوم

پاسخ تمرینات تکمیلی ریاضی هفتم فصل سوم

صفحه 40 کتاب درسی

1- مقدار عبارت جبری زیر را به ازای x=-1 و y=-2 پیدا کنید.

3(2x-y+1)-4x+y-3-(2x-y-7)=

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پاسخ تمرینات صفحه 39 ریاضی هفتم فصل سوم

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی هفتم

صفحه 39 کتاب درسی

1- معادله های زیر را حل کنید.

1) 2x-3=-9 2) 3x+5=14 3) 3x-2=10 4) 2x+7=1
5) 7+2x=-4 6) 3x-1=10 7) 2x-4= x 8) 3x=6x-7

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب

برای دانلود ادامه پاسخ تمرینات کلیک کنید.

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی هفتم صفحه 36

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی هفتم

صفحه 36 کتاب درسی

1- سارا از یک فروشگاه کتاب تعداد k جلد کتاب نو به مبلغ هر کدام 7000 تومان و s جلد کتاب دست دوم به مبلغ هر کدام 2000 تومان خریده است.

الف) یک عبارت جبری برای مجموع خرید سارا بنویسید.

ب) اگر سارا 3 تا کتاب نو و 6 کتاب دسته دوم خریده باشد، او در مجموع چه مبلغی پرداخت کرده است؟

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پاسخ تمرینات صفحه 33 ریاضی هفتم فصل سوم

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی هفتم

صفحه 33 کتاب درسی

1- عبارت های کلامی زیر را به عبارت های جبری تبدیل کنید.

الف) هشت واحد بیشتر از یک عدد

ب) هفت تا کمتر از 4 برابر یک عدد

ج) نه تا بیشتر از حاصل تقسیم یک عدد بر 5

د) دو سوم محیط (p)

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی هفتم صفحه 30

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی هفتم

 صفحه 30 کتاب درسی

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب

1- در مثلث متساوی الساقین مقابل، اندازه ساق را با a و قاعده را با b نشان می دهیم.

الف) چرا هر دو ساق را با a نشان می دهیم؟

ب) محیط مثلث را به دست آورید.

ج) مساحت مستطیل را با عبارت جبری بنویسید.

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰