پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 7 کتاب درسی

1- فرض کنید U مجموعه تمام مضرب های طبیعی عدد 5 باشد.

الف) U را با نمایش اعضای آن بنویسید.

ب) U متناهی است یا نامتناهی؟

پ) یک زیرمجموعه متناهی از U بنویسید.

ت) دو زیر مجموعه نامتناهی مانند C و D از U بنویسید؛ به طوری که C ⊆ D.

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - مجموعه، الگو و دنباله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)