پاسخ کار در کلاس فصل سوم ریاضی نهم

صفحه 33 و 34 کتاب درسی

1- مواردی را بازگو کنید که مانند فعالی 1 فردی با توجه به رویدادهای گذشته، نتیجه ای می گیرد که درست نیست.

2- دو ارتفاع از هر یک از مثلث های زیر، رسم کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 33 ریاضی نهم فصل سوم

و ...

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)