پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی هفتم

صفحه 86 کتاب درسی

1- با توجه به شکل های زیر مساحت و حجم های خواسته شده را با عبارت های توان دار جبری نمایش دهید.

جواب تمرین های صفحه 86 ریاضی هفتم فصل 7

...

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل هفتم 7 - گام به گام - دانلود - جواب

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل ۷

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)