پاسخ تمرینات فصل پنجم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 115، 116، 117 کتاب درسی

1- تابع f(x)=۳x-۱ را که دامنه آن مجموعه جواب تمرینات ریاضی دهم تجربی و انشانی است، رسم کنید. برد این تابع را به دست آورید و نمایش زوج مرتبی و نمودار پیکانی آن را ارائه دهید. اگر دامنه این تابع R باشد، پاسخ ها چگونه خواهد بود؟

...

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۵ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)