پاسخ تمرینات فصل پنجم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 100 کتاب درسی

1- کدام یک از روابط زیر یک تابع را معلوم می کند؟ توضیح دهید.

پاسخ تمرینات صفحه 100 ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

  • الف) رابطه ای که به ضلع یک مربع، محیط مربع را نسبت می دهد.
  • ب) رابطه ای که به هر فرد، دمای بدن او را در یک زمان معین نسبت می دهد.
  • ج) رابطه ای که به هر فرد، گروه خونی او را نسبت می دهد.
  • د) رابطه ای که به هر دانش آموز، دوستان او را نسبت می دهد.
  • هـ) رابطه ای که به هر عدد، ریشه های دوم آن عدد را نسبت می دهد.
  • و) رابطه ای که به هر عدد، ریشه سوم آن را نسبت می دهد.

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۵ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)