پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 150 و 151 کتاب درسی

1- هر یک از اعداد طبیعی و زوج کوچکتر از 11 را روی یک کارت می نویسیم و یکی از این کارت ها را به تصادف بر می داریم:

  • الف) فضای نمونه ای این آزمایش یا پدیده تصادفی را مشخص کنید.
  • ب) چه  تعداد پیشامد تصادفی را روی این فضای نمونه ای می توان تعریف کرد؟
  • پ) پیشامد A را که در آن «عدد روی کارت انتخاب شده بر 4 بخش پذیر باشد» مشخص کنید.

...

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - فصل 7 - آمار و احتمال

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۷ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)