پاسخ تمرینات فصل ششم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 124، 125، 126 کتاب درسی

1- تعداد حالت های ممکن برای رمز یک دستگاه را در حالت های زیر به دست آورید.

مشخص کنید برای ایت کار از اصل جمع استفاده شده می شود یا از اصل ضرب یا از هر دو.

  • الف) این رمز از یک گزینه تشکیل شده است که گزینه اول یک عدد و گزینه دوم یک حرف الفبای فارسی است.
  • ب) این رمز از دو گزینه تشکیل شده است که یکی از گزینه ها یک عدد و گزینه دیگر یک حرف الفبای فارسی است.
  • ت) این رمز از دو گزینه تشکیل شده است که یا هر دو گزینه عددند یا هر دو گزینه حرف انگلیسی اند.
  • ث) این رمز از 4 گزینه تشکیل شدهه است که هر دو گزینه اول اعدادد غیرتکراری و دو گزینه دوم حروف انگلیسی غیر تکراری اند.

...

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - فصل 6 - شمارش بدون شمردن

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۶ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)