پاسخ تمرین های ترکیبی ریاضی هفتم فصل هشتم

صفحه 110 کتاب درسی

1- نقاط به مختصات جواب تمرینات ریاضی هفتم را پیدا کنید.

نقطه A را با بردار BC منتقل کنید و مختصات نقطه منتقل شده را بنویسید.

بدون رسم شکل ابتدا مختصات بردار BC را پیدا کنید.

بدون رسم شکل انتقال را انجام دهید.

جواب تمرین های ترکیبی ریاضی هفتم فصل هشتم صفحه 110

...

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل هشتم 8 - گام به گام - دانلود - جواب - بردار و مختصات

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل ۸

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)