پاسخ تمرین های ترکیبی فصل نهم ریاضی هشتم

صفحه 150 کتاب درسی

1- با توجه به شکل رو به رو، انداره زاویه ها و کمان های زیر را بنویسید.

C= ....       ,   COB== .....    ,   BC= .....

جواب تمرینات ریاضی هشتم صفحه 150 فصل 9 نه

...

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم فصل نهم 9 - گام به گام - دانلود - جواب - دایره

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل 9

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)