پاسخ تمرین های ارکیبی فصل دوم ریاضی هشتم

صفحه 28 کتاب درسی

1- یک عدد مرکب بنویسید که شمارنده های اول غیر از 2 و 3 نداشته باشند. آیا این عدد و عددی که شمارنده های اول 2 و 5 است، نسبت به هم اول اند؟ چرا؟

2- با روش غربال، عددهای اول بین 20 و 40 را پیدا کنید. در این روش، کار را از خط زدن مضرب های کدام عدد شروع می کنید و با مضرب های کدام عدد پایان می دهید؟

...

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم فصل دوم - گام به گام - دانلود - جواب - عددهای اول

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل دوم

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)