پاسخ تمرینات فصل نهم ریاضی هفتم

صفحه 117 کتاب درسی

یک تاس را 10 بار بیندازید و نسبت تعداد دفعاتی را که عدد زوج آمده، به تعداد کل آزمایش ها، پیدا کنید و یک کسر نمایش دهید.

احتمال زوج بودن عدد روی تاس را محاسبه کنید و با یک کسر نمایش دهید.

آیا این دو کسر همیشه با هم برابرند؟

آیا ممکن است این دو کسر با هم برابر باشند؟

آیا می توان گفت که وقتی تعداد آزمایش ها زیاد می شوند، انتظار داریم که این دو کسر تقریبا برابر شوند؟

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل نهم - گام به گام - دانلود - جواب - آمار و احتمال

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل نهم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)