پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 9 کتاب درسی

1- آیا می توان گفت هر عدد صحیح و هر عدد طبیعی نیز عدد گویاست؟ چرا؟

2- هر یک از کسرهای سطر اول را به کسر مساوی اش در سطر دوم وصل کنید.

پاسخ تمرینات صفحه 9 ریاضی هشتم

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - عددهای صحیح و گویا

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)