پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

صفحه 75 و 76 کتاب درسی

1- مقادیر m و n را چنان بیابید تا در تابع با ضابطه f(x)=mx+n داشته باشیم: f(2)=4  و f(1)=1.

پاسخ تمرینات ریاضی و آمار دهم رشته انسانی و معارف - گام به گام - دانلود - جواب - تابع

دانلود گام به گام ریاضی و آمار رشته انسانی و معارف (کلیه فصل ها)