پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 67 و 68 کتاب درسی

1- هر یک از عبارت ها را تا حد ممکن(به عبارت های گویا) تجزیه کنید.

الف) x- y6                         ب) x- y4                            پ) x+ y2

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - توان های گویا و عبارت های جبری

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)