پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 58 کتاب درسی

1- الف) یکی از علامت های < یا > را در جای خالی قرار دهید.

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی صفحه 58

ب) وقتی جواب تمرینات ریاضی دهم رشته تجری و ریاضی است، یکی از علامت های مقایسه را در جای خالی قرار دهید.

پاسخ تمرینات ریاضی دهم فصل سوم

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - توان های گویا و عبارت های جبری

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)