پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی هشتم

صفحه 5 کتاب درسی

1- عددهای خواسته شده را بنویسید.

الف) عددهای صحیح بین 3 و 5- را بنویسید

ب) عددهای صحیح کوچکتر از 4- را بنویسید.

ج) عددهای صحیح بزرگتر از 3- را بنویسید.

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - عددهای صحیح و گویا

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)