پاسخ تمرینات فصل پنجم ریاضی نهم

صفحه 5 کتاب درسی

1- متناظر با هر عبارت، یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه، یک عبارت بنویسید و تعداد عضوهای هر مجموعه را تعیین کنید:

الف) {A= {1,8,27,64,125

ب) {C= {10

ج) عددهای طبیعی مضرب 5 و کوچک تر از 100.

د) عددهای طبیعی بزرگتر از 4 و کوچکتر از 5.

هـ) عددهای صحیح منفی که بین 4 و 7 قرار دارد.

و) عددهای اول دو رقمی که مضرب 7 باشد.

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - مجموعه ها

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)