پاسخ فعالیت فصل سوم ریاضی نهم

صفحه 42 و 43 کتاب درسی

1- آیا اثبات مسئله زیر معتبر است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

مسئله: در هر مثلث، اندازه زاویه خارجی با مجموع اندازه های دو زاویه داخلی غیر مجاور با آن برابر است.

اثبات: مثلث متساوی الاضلاع ABC در نظر می گیریم. می دانیم که مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 در جه است و زوایای Aو B و C هر کدام 60 درجه است؛ بنابراین

جواب تمرینات صفحه 42 و 43 ریاضی نهم

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)