پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 34 و 35 کتاب درسی

1- نسرین می خواهد ارتفاع یک تیر برق را که طول سایه آن 3 متر است، حساب کند. قد نسرین 1/5 متر و طول سایه او در همان لحظه 0/5 متر است. ارتفاع تیر برق چقدر است؟

پاسخ تمرینات صفحه 34 و 35 ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - مثلثات

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)