پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی هشتم

صفحه 27 کتاب درسی

1- از روش غربال برای عددهای 1 تا 60 استفاده و عددهای اول کمتر از 60 را پیدا کنید.

2- مشخص کنید که عددهای 107 و 251 اول اند یا مرکب.

...

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم فصل دوم - گام به گام - دانلود - جواب - عددهای اول

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل دوم

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)