پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 20 کتاب درسی

1- به الگوهای زیر توجه کنید.

جواب تمرینات صفحه 20 ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

الف) شکل بعدی را رسم کنید و تعداد کاشی های تیره آن را مشخص کنید.

ب) تعداد کاشی های تیره در هر مرحله را به صورت یک دنباله تا جمله هفتم آن بنویسید.

پ) اگر n تعداد کاشی های سفید و tn تعداد کاشی های تیره باشد، مقدار tرا برحسب n بنویسید.

ت) برای 100 کاشی سفید، چند کاشی تیره لازم است؟

ث) آیا در این الگو شکلی وجود دارد که شامل 50 کاشی تیره باشد؟ اگر هست، تعداد کاشی های سفید آن چندتاست؟

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - مجموعه، الگو و دنباله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)