پاسخ تمرینات فصل پنجم ریاضی نهم

صفحه 17 کتاب درسی

1- اگر تاسی را بیندازیم، چقدر احتمال دارد:

الف) عدد رو شده زوج باشد. ب) عدد رو شده زوج و از 2 بزرگتر باشد
ج) عدد رو شده زوج و اول باشد. د) عدد رو شده از 3 کمتر باشد.

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - مجموعه ها

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)