پاسخ تمرینات فصل نهم ریاضی هشتم

صفحه 141 کتاب درسی

1- نقطه B در فاصله 13 سانتی متری مرکز دایره ای به شعاع 5 سانتی متر قرار دارد. از این نقطه دو مماس بر دایره رسم کرده ایم.

فاصله B از هر یک از نقاط تماس را به دست آورید.

جواب تمرینات ریاضی هشتم صفحه 141 فصل 9 نه

...

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم فصل نهم 9 - گام به گام - دانلود - جواب - دایره

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل 9

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)