پاسخ تمرینات فصل پنجم ریاضی نهم

صفحه 14 کتاب درسی

1- مجموعه های {A= {2,4,6,8,9 و {B= {1,5,7,3,9 و {C= {1,7,10,11 را در نظر بگیرید؛ سپس هر یک از مجموعه های زیر را با عضوهایشان مشخص کنید:

پاسخ تمرینات صفحه 14 ریاضی نهم

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل اول - گام به گام - دانلود - جواب - مجموعه ها

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل اول

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)