پاسخ تمرینات فصل هشتم ریاضی هشتم

صفحه 131 کتاب درسی

1- اگر عقربه شکل چرخنده رو یه رو را 300 بار بچرخانیم. عبارت های درست را با ✓ و عبارت های نادرست را با × مشخص کنید.

جواب تمرینات ریاضی هشتم صفحه 131 فصل 8

...

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم 8 فصل هفتم - گام به گام - دانلود - جواب - توان و جذر

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل 8

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)