پاسخ تمرینات فصل هشتم ریاضی هشتم

صفحه 126 و 127 کتاب درسی

1- میانگین دمای هوای مربوط به کار در کلاس صفحه 122 و میانگین ساعت های عمر لامپ مربوط به تمرین 1 صفحه 123 را بدست آورید. از جدول فراوانی استفاده کنید.

...

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم 8 فصل هشتم - گام به گام - دانلود - جواب - آمار و احتمال

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل 8

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)