پاسخ تمرینات فصل نهم ریاضی هفتم

صفحه 120 کتاب درسی

1- برای هر یک از موارد زیر یک مثال بنویسید.

الف) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن صفر باشد.

ب) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن ½ باشد

ج) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن یک باشد.

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل نهم - گام به گام - دانلود - جواب - آمار و احتمال

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل نهم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)