پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 12 و 13 کتاب درسی

1- Rا را به عنوان مجموعه مرجع در نظر بگیرید. سپس متمم هر یک از مجموعه های زیر را روی محور نشان دهید.

ت) D=(-∞, 1] پ) C= (0, +∞) ب) B= {0, 1, 2, 3, 4, ...} الف) A=[-2, 3)

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - مجموعه، الگو و دنباله

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل اول ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)